رهبر من | نقاشی دیجیتا ل خامنه ای

رهبر من | رهبریِ عزیز | نقاشی دیجیتا ل خامنه ای | سید محمدرضا موسوی

برای مشاهده در اندازه واقعی روی اثر کلیک کنید.

سایرآثار